Podmínky ochrany osobních údajů

Česky

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Better. s.r.o. IČ 10769102 se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

email: hello@gastio.com

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: David Pála, david@gastio.com, +420607037991

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, prostřednictvím kontaktních, registračních a dalších webových formulářů.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

o   vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

- Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

- podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,

- zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek

- zajišťující marketingové služby.

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a analytických služeb.

VI. Zpracovatelé osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

- poskytovatel služby Wix, Editor X

- společnost Facebook, Stripe, Google, Seznam

- případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá. 

VII. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12. 2. 2023. 

English

I. Basic Provisions

1. The controller of personal data pursuant to Article 4, point 7 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter: "GDPR") is Better. s.r.o., ID No. 10769102, with its registered office at Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prague 1 (hereinafter: "Controller").

2. The contact details of the administrator are

Address: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prague 1

Email: hello@gastio.com

3. Personal data means any information about an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is a natural person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, a network identifier or to one or more specific elements of the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

4. Contact for the Data Protection Officer: David Pála, david@gastio.com, +420607037991

II. Sources and categories of personal data processed

1. The controller processes personal data that you have provided to the controller or personal data that the controller has obtained as a result of the fulfilment of your order, through contact, registration and other web forms.

2. The controller processes your identification, contact and data necessary for the performance of the contract.

III. Lawful basis and purpose of the processing of personal data

1. The lawful reason for processing personal data is

the performance of the contract between you and the controller pursuant to Article 6(1)(b) GDPR,

the legitimate interest of the controller in providing direct marketing (in particular for sending commercial communications and newsletters) pursuant to Article 6(1)(f) GDPR,

- Your consent to processing for the purpose of providing direct marketing (in particular for sending commercial communications and newsletters) pursuant to Article 6(1)(a) GDPR in conjunction with Section 7(2) of Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services in the absence of an order for goods or services.

2. The purpose of the processing of personal data is

the processing of your order and the exercise of the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the controller; when placing an order, personal data are required that are necessary for the successful processing of the order (name and address, contact), the provision of personal data is a necessary requirement for the conclusion and performance of the contract, without the provision of personal data, it is not possible to conclude the contract or its performance by the controller,

about sending commercial communications and doing other marketing activities.

3. There is no automatic individual decision-making by the controller within the meaning of Article 22 GDPR.

IV. Data retention period

1. The controller stores personal data

- for the period necessary to exercise the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the controller and to assert claims under these contractual relationships (for a period of 15 years from the termination of the contractual relationship).

- for a period of time before consent to the processing of personal data for marketing purposes is withdrawn, but no longer than 5 years if the personal data is processed on the basis of consent.

2. After the expiry of the retention period, the controller shall delete the personal data.

V. Recipients of personal data (subcontractors of the controller)

1. Recipients of personal data are persons

- involved in the delivery of goods and making payments under the contract,

- providing website maintenance services and other services in connection with the operation of the website

- providing marketing services.

2. The controller intends to transfer the personal data to a third country (non-EU country) or an international organisation. Recipients of personal data in third countries are providers of mailing and analytics services.

VI. Processors of personal data

1. The processing of personal data is carried out by the controller, but the following processors may also process personal data for the controller:

- Wix service provider, Editor X, Facebook, Stripe, Google, Seznam

- possibly another provider of processing software services and applications, which are not currently used by the controller.

VII. Your rights

1. Under the terms of the GDPR, you have

- the right of access to your personal data under Article 15 GDPR,

- the right to rectification of personal data pursuant to Article 16 GDPR or restriction of processing pursuant to Article 18 GDPR.

- the right to erasure of personal data pursuant to Article 17 GDPR.

- the right to object to processing under Article 21 GDPR and

- the right to data portability under Article 20 GDPR.

- the right to withdraw consent to processing in writing or electronically to the address or email of the controller specified in Article I of these Terms.

2. You also have the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection if you believe that your right to personal data protection has been violated.

VIII. Personal data security conditions

1. The controller declares that it has taken all appropriate technical and organisational measures to safeguard personal data.

2. The controller has taken technical measures to secure data storage and storage of personal data in paper form.

3. The Controller declares that only persons authorised by the Controller have access to the personal data.

IX. Final Provisions

1. By submitting an order from the online order form, you confirm that you are aware of the privacy policy and that you accept it in its entirety.

2. You agree to these terms and conditions by checking the consent box via the online form. By checking the consent form, you confirm that you are aware of the privacy policy and that you accept it in its entirety.

3. The Administrator is entitled to change these terms and conditions. It will publish the new version of the Privacy Policy on its website and will also send the new version of the Privacy Policy to the email address you have provided to the controller.

These terms and conditions shall take effect on 12 February 2023.

KONTAKTUJTE NÁS

Zašlete nezávaznou poptávku

Do 24 hodin Vás budete kontaktovat náš specialista.